1 улирлын
тайлан
2 улирлын
тайлан
3 улирлын
тайлан
4 улирлын
тайлан
Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө
Нийт төлөвлөгөө 32284 Гүйцэтгэл 5829
ХАМГИЙН ИХ ХЯНАЛТ ХИЙСЭН САЛБАРУУД
< 2014 2015 2016 >
Гүйцэтгэл
Төлөвлөсөн шалгалт
Төлөвлөсөн зөвлөн туслах
Гүйцэтгэл
Төлөвлөсөн шалгалт
Төлөвлөсөн зөвлөн туслах
Гүйцэтгэл
Төлөвлөсөн шалгалт
Төлөвлөсөн зөвлөн туслах
Гүйцэтгэл
Төлөвлөсөн шалгалт
Төлөвлөсөн зөвлөн туслах
Гүйцэтгэл
Төлөвлөсөн шалгалт
Төлөвлөсөн зөвлөн туслах
Гүйцэтгэл
Төлөвлөсөн шалгалт
Төлөвлөсөн зөвлөн туслах
ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ БАЙРШЛААР
МОНГОЛ УЛС
11236
ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН
МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТ
ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР
Мэдээ мэдээлэл